پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

نقد و بررسی اجمالی

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال 1354 آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.

کارخانه پمپیران

شرکت پمپيران در تبریز با مساحت 87500 متر مربع احداث گرديده و كارگاه های تولیدی، آزمايشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن 40000 متر مربع بوده و تعداد كل پرسنل این شركت 400 نفر می باشد.

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید
پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 4
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 25 سبک 0.33 2
300 25 سنگین 0.45 2
300 25 سبک 0.55 4
300 25 سنگین 0.62 4
300 25 سبک 0.75 6
300 25 سنگین 0.82 6
700 50 سبک 0.93 2
700 50 سنگین 1.1 2
700 50 سبک 1.26 4
700 50 سنگین 1.4 4
700 50 سبک 1.6 6
700 50 سنگین 1.7 6
900 100 سبک 1.2 2
900 100 سنگین 1.4 2
900 100 سبک 1.6 4
900 100 سنگین 1.8 4
900 100 سبک 2.2 6
900 100 سنگین 3 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 5
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 49 سبک 0.55 2
300 49 سنگین 0.75 2
300 49 سبک 0.7 4
300 49 سنگین 0.95 4
300 49 سبک 1.1 6
300 49 سنگین 1.2 6
700 116 سبک 1.2 2
700 116 سنگین 1.5 2
700 116 سبک 1.7 4
700 116 سنگین 2 4
700 116 سبک 2.25 6
700 116 سنگین 3 6
900 150 سبک 1.5 2
900 150 سنگین 2.2 2
900 150 سبک 2.2 4
900 150 سنگین 3 4
900 150 سبک 2.9 6
900 150 سنگین 4 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 6
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 66 سبک 0.6 2
300 66 سنگین 0.75 2
300 66 سبک 0.85 4
300 66 سنگین 1.1 4
300 66 سبک 1.1 6
300 66 سنگین 1.5 6
700 154 سبک 1.9 2
700 154 سنگین 2.2 2
700 154 سبک 2.4 4
700 154 سنگین 2.7 4
700 154 سبک 2.9 6
700 154 سنگین 3.2 6
900 198 سبک 2.2 2
900 198 سنگین 3 2
900 198 سبک 3 4
900 198 سنگین 4 4
900 198 سبک 4 6
900 198 سنگین 5.5 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 7
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 83 سبک 1.1 2
300 83 سنگین 1.35 2
300 83 سبک 1.5 4
300 83 سنگین 1.55 4
300 83 سبک 1.7 6
300 83 سنگین 2 6
700 194 سبک 2.4 2
700 194 سنگین 3 2
700 194 سبک 3 4
700 194 سنگین 4 4
700 194 سبک 3.6 6
700 194 سنگین 5.5 6
900 249 سبک 3 2
900 249 سنگین 4 2
900 249 سبک 4 4
900 249 سنگین 5.5 4
900 249 سبک 6 6
900 249 سنگین 7.5 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 8
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 192 سبک 3.2 2
300 192 سنگین 4 2
300 192 سبک 4.8 4
300 192 سنگین 5.5 4
300 192 سبک 6.8 6
300 192 سنگین 7.5 6
700 450 سبک 4 2
700 450 سنگین 6 2
700 450 سبک 5.5 4
700 450 سنگین 7.5 4
700 450 سبک 7.5 6
700 450 سنگین 11 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 9
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 440 سبک 4.2 2
300 440 سنگین 5.5 2
300 440 سبک 5.5 4
300 440 سنگین 6.4 4
300 440 سبک 7.5 6
300 440 سنگین 11 6
700 560 سبک 6.8 2
700 560 سنگین 9.5 2
700 560 سبک 7.5 4
700 560 سنگین 11 4
700 560 سبک 11 6
700 560 سنگین 15 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 10
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 425 سبک 7.5 2
300 425 سنگین 9 2
300 425 سبک 9 4
300 425 سنگین 11 4
300 425 سبک 12.8 6
300 425 سنگین 15 6
700 1000 سبک 11 2
700 1000 سنگین 13 2
700 1000 سبک 13 4
700 1000 سنگین 15 4
700 1000 سبک 15 6
700 1000 سنگین 18 6
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ 15
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
300 1200 سبک 18 2
300 1200 سنگین 22 2
300 1200 سبک 22 4
300 1200 سنگین 25 4
300 1200 سبک 25 6
300 1200 سنگین 27 6
700 2000 سبک 27 2
700 2000 سنگین 30 2
700 2000 سبک 33 4
700 2000 سنگین 37 4
700 2000 سبک 7 6
700 2000 سنگین 45 6

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

نقد و بررسی