فروشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال 1354 آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.

کارخانه پمپیران

شرکت پمپيران در تبریز با مساحت 87500 متر مربع احداث گرديده و كارگاه های تولیدی، آزمايشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن 40000 متر مربع بوده و تعداد كل پرسنل این شركت 400 نفر می باشد.

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 1
دور (دقیقه) نوع مایع فشار (اتمسفر)
200 سبک 2
200 سنگین 6
400 سبک 2
400 سنگین 6
700 سبک 2
700 سنگین 6
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 4
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 14 سبک 0.75 2
200 14 سنگین 1.2 2
200 14 سبک 1.1 6
200 14 سنگین 1.6 6
400 28.5 سبک 1.2 2
400 28.5 سنگین 2.5 2
400 28.5 سبک 1.5 6
400 28.5 سنگین 2.4 6
700 50 سبک 1.4 2
700 50 سنگین 2.4 2
700 50 سبک 2.2 6
700 50 سنگین 3.8 6
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 5
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 21.5 سبک 1.1 2
200 21.5 سنگین 1.2 2
200 21.5 سبک 1.5 6
200 21.5 سنگین 2.2 6
400 43 سبک 1.5 2
400 43 سنگین 2.5 2
400 43 سبک 1.8 6
400 43 سنگین 3 6
700 75 سبک 2 2
700 75 سنگین 3 2
700 75 سبک 3.2 6
700 75 سنگین 4 6
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 6
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 58 سبک 1.1 2
200 58 سنگین 1.8 2
200 58 سبک 1.5 8
200 58 سنگین 3.1 8
400 117 سبک 1.5 2
400 117 سنگین 4.7 2
400 117 سبک 3 8
400 117 سنگین 6.2 8
700 206 سبک 2.2 2
700 206 سنگین 5.5 2
700 206 سبک 4 6
700 206 سنگین 7 6
700 206 سبک 3 4
700 206 سنگین 6 4
700 206 سبک 5.5 8
700 206 سنگین 7.5 8
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 7
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 66 سبک 1.5 2
200 66 سنگین 3 2
200 66 سبک 2 8
200 66 سنگین 4 8
400 132 سبک 2.2 2
400 132 سنگین 6.1 2
400 132 سبک 3.3 8
400 132 سنگین 8.1 8
700 233 سبک 3 2
700 233 سنگین 5.5 2
700 233 سبک 5.5 6
700 233 سنگین 7.5 6
700 233 سبک 4 4
700 233 سنگین 6.6 4
700 233 سبک 7.5 8
700 233 سنگین 9.8 8
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 8
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 160 سبک 2 2
200 160 سنگین 6.3 2
200 160 سبک 3.7 8
200 160 سنگین 8.3 8
400 320 سبک 3 2
400 320 سنگین 10.2 2
400 320 سبک 7 8
400 320 سنگین 14.1 8
700 560 سبک 5.5 2
700 560 سنگین 11 2
700 560 سبک 7.5 6
700 560 سنگین 17 6
700 560 سبک 6.3 4
700 560 سنگین 13 4
700 560 سبک 7.5 8
700 560 سنگین 19.8 8
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 9
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 200 سبک 4 2
200 200 سنگین 7.5 2
200 200 سبک 5.5 8
200 200 سنگین 11 8
400 400 سبک 5.5 2
400 400 سنگین 11 2
400 400 سبک 8.5 8
400 400 سنگین 15 8
700 700 سبک 7.5 2
700 700 سنگین 14 2
700 700 سبک 12.5 6
700 700 سنگین 18 6
700 700 سبک 9.8 4
700 700 سنگین 15 4
700 700 سبک 15 8
700 700 سنگین 20 8
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 10
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 520 سبک 7.5 2
200 520 سنگین 12.5 2
200 520 سبک 11 8
200 520 سنگین 15 8
400 1050 سبک 11 2
400 1050 سنگین 15 2
400 1050 سبک 15 8
400 1050 سنگین 18.5 8
700 1300 سبک 15 2
700 1300 سنگین 18.5 2
700 1300 سبک 18.5 8
700 1300 سنگین 22.5 8
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 20
دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 730 سبک 18.5 2
200 730 سنگین 22.5 2
200 730 سبک 22.5 8
200 730 سنگین 30 8
400 1450 سبک 33.5 2
400 1450 سنگین 30 2
400 1450 سبک 30 8
400 1450 سنگین 45 8
700 2550 سبک 30 2
700 2550 سنگین 45 2
700 2550 سبک 45 8
700 2550 سنگین 75 8

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

Suggested products
محصولات پیشنهادی